Farní kostel v Penzingu (Pfarrkirche Penzing)

Einwanggasse 30
1140 Vienna