Farní kostel v Dornbachu (Pfarrkirche Dornbach)

Rupertusplatz 5
1170 Vienna