Kaiser Jubiläumskirche (Trinitarierkirche zum Heiligen Franz von Assisi) Kaiser Jubiläumskirche

Mexikoplatz 12
1020 Vienna

Articles sur le thème